U bevindt zich hier: > bestuur > belastingen en retributies

belastingen en retributies

Retributie - tijdelijk ter beschikking stellen van elektriciteit openluchtactiviteiten

Gemeentebelastingen – opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen

Gemeentebelasting op de aanplakborden

Gemeentebelasting op uithangborden en op lichtreclames

Gemeentebelasting op het te huur stellen van kamers

Gemeentebelasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden

Feesten - trammelant, reuzenfeesten, Vlissegem-kermis, garnaalfeesten - vaststellen van reglement van organisatie en tarieven voor gelegenheidsverkoop–opstellingen

Gebruik gemeentelijke sportcentra - tarieven

Gebruik gemeentegebouwen, andere dan Wielingencentrum,O.C. d’Annexe, recreatiecentrum Torrekin, sport- en recreatiecentrum Haneveld–tarieven

Gebruik Wielingencentrum (excl. Wielingenbad) en ontmoetingscentrum d’Annexe - vaststellen tarieven en huishoudelijk reglement

Gebruik recreatiecentrum Torrekin – vaststellen tarieven en huishoudelijk reglement

Vaststellen van een tarief- en huishoudelijk reglement voor het plaatsen van reclamepanelen rondom de voetbalterreinen in de gemeentelijke sportcentra

Vaststellen van een tariefreglement voor de verhuur van publiciteitspanelen in de sporthal

Vaststellen van een tarief- en huishoudelijk reglement voor het plaatsen van reclamepanelen en/of geperforeerde netten rondom de tennisterreinen in de gemeentelijke sportcentra

Retributie – plaatsen aanwijsborden op de openbare wegen ten behoeve van erkende logiesverstrekkende inrichtingen, openbare instellingen

Retributie – gebruik muziekinstrumenten

Retributie – publiciteit in gemeentelijke publicaties

Retributie – dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen

Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Gemeentebelasting op de tweede verblijven

Gemeentebelasting op het bouwen en verbouwen

Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Gemeentebelasting - plaatsrechten op openbare markten

Gemeentebelasting op de strandtenten

Gemeentebelasting op het bezetten van het openbaar terrein

Gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone

Algemene gemeentelijke milieubelasting

Retributie – grafconcessies, grafkelders, columbarium, urnenveld en strooiweide

Gemeentebelasting op ontgravingen

Gemeentebelasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen

Retributie op verkoop van huisvuilzakken, gebruik van het containerpark, ondergrondse containers en ophaling grofvuil en schroot

Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

Retributie – tarieven voor prestaties personeel en gebruik materieel

Opheffing - Retributie op de opdrachten van brandpreventie door de hulpverleningszone west-vlaanderen 1

Retributie - schoolontvangsten van allerlei aard m.b.t. gemeentelijke basisschool Wenduine

Retributie ter vergelding van kosten voor huwelijksplechtigheden

Gemeentebelasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels

Gemeentebelasting op plaatsen voor openluchtrecreatieve verblijven gelegen op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand

Gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd

Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Retributie - Naschoolse gemeentelijke academie voor muziek, woord-toneel en kunst - shooljaar 2017-2018

Gemeentebelasting op de omgevingsvergunning

 

Top