RUIMTELIJKE OMGEVING

Ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning en wonen
Lokaal 01.02
059 24 21 29 - stedenbouw@dehaan.be
ma-vr: 8-11.30u

· stedenbouwkundige vergunningen aanvragen
· verkavelingsaanvragen
· kadaster
· huisvestingspremies
· stedenbouwkundige inlichtingen (verkavelingen, BPA’s…)
· BPA’s, RUP’s, verordeningen, structuurplannen
· afhalen stedenbouwkundige vergunningen
· leegstand en verwaarlozing gebouwen/woningen
· kwaliteitsonderzoeken woningen
· gemeentelijk patrimonium
 
Dienst Milieu
Lokaal 01.23
059 24 21 28 - milieudienst@dehaan.be
 
· milieuvergunningsaanvragen
· aangelegenheden inzake milieu
· milieuklachten
· afvalverwerking
· groendienst
· registratie strandvisserij
· natuur- en milieu-educatie
· subsidies milieu (zonnepanelen, fotovoltaïsche zonnepanelen, hemelwaterinstallaties, zwaluwen)
· toelage kleine landschapselementen

Vergunningen: Rudi Verlée
Ruimtelijke Planning: Carine Willaert
Infobalie Dominique Depecker, Sabine Willems, Joke Maes

 

Top