U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > bouwen > gewestplan / BPA / RUP

Gewestplan/ BPA'S/ RUP'S

Via het geoloket 'Leefomgeving' van de provincie West-Vlaanderen Giswest is het mogelijk om de stedenbouwkundige bestemmingplannen (gewestplan, B.P.A's, Gewestelijke RUP's, provinciale RUP's en gemeentelijke RUP's) en de bijkomende stedenbouwkundige voorschriften online te consulteren.

Geoloket

Digitale geografisch gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officële reproductie van originele en analoge juridische documenten. De ruimetelijke uitvoeringsplannen hebben een informatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

 

 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Hoe was het vroeger?

Voorafgaand aan het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening waren er drie soorten ruimtelijke plannen: de gewestplannen die op het niveau van het gewest opgemaakt zijn tussen 1970 en 1980. Op provinciaal niveau was er geen planningsbevoegdheid inzake ruimtelijke ordening. Op het niveau van de gemeenten waren er de APA’s (algemene plannen van aanleg) en de BPA’s (bijzondere plannen van aanleg). Er wordt niet ingegaan op de opmaak of wijziging van die plannen gezien ze niet meer kunnen opgemaakt worden sinds de gemeente De Haan beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
De oude plannen met hun bestemmingsvoorschriften en stedenbouwkundige voorschriften blijven slechts van toepassing in de mate ze niet vervangen zijn door nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen. Evenwel moet een nieuw plan niet noodzakelijk een oud plan vervangen. Het kan dat ook gedeeltelijk vervangen. In dat geval blijven de voorschriften van de oude plannen voor het niet gewijzigde deel bestaan met hun verordenend karakter.

Wat is een RUP?
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen vervangen wordt door zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s). Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming en de bouwmogelijkheden vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Uitvoeringsplannen vertrekken bovendien steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Een RUP bevat een kaart en een tekst die bindende voorschriften vastlegt. Die voorschriften gaan vaak een stuk verder dan louter de bestemming van de grond. Het plan kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en aan welke voorwaarden dient voldaan te worden.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP’s meteen alle gewestplannen en BPA’s gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Tijdens een openbaar onderzoek krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA’s geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een tracé van een gewestweg), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.
Bij de vaststelling van een RUP kunnen ook bestaande, niet-vervallen verkavelingen opgeheven worden.

Er worden in Vlaanderen op drie verschillende bestuursniveaus ruimtelijke uitvoeringsplannen aangemaakt:
• op gewestelijk niveau: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
• op provinciaal niveau: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
• op gemeentelijk niveau: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

 

AANKONDIGING OPENBARE ONDERZOEKEN

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er zijn momenteel geen RUP's in openbaar onderzoek die betrekking hebben p het grondgebied van de gemeente De Haan.

 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er zijn momenteel geen provinciale RUP’s in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
Er zijn momenteel geen gewestelijke RUP’s in openbaar onderzoek die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente De Haan.

 

Milieueffectenrapportages
Een milieueffectenrapportage (MER) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma’s) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.
Het doel van een MER is de voor het milieu schadelijke activiteiten (plannen en projecten) zo vroeg mogelijk in de besluitvorming op te sporen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat de milieueffectrapportage toe een preventief milieubeleid te voeren.
Via de MER-databank op de website http://www.mervlaanderen.be kan je alle lopende plan- en project-MER’s en ontheffingen opzoeken die plaatsvinden in De Haan of in de provincie West-Vlaanderen.

 

Procedure openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Het College van burgemeester en schepenen neemt het initiatief voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp van gemeentelijk RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Na de voorlopige vaststelling wordt het uitvoeringsplan opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie en naar de Vlaamse regering.
Vervolgens wordt het plan gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij iedere burger of vereniging de kans krijgt het plan in te kijken bij de dienst Ruimtelijke Omgeving, gemeentehuis, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (Kl.) en om eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen.
Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten tijdens de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk en aangetekende gericht worden aan de GECORO  of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het secretariaat van de GECORO (dienst Ruimtelijke Omgeving gemeentehuis).

Vermeld minstens volgende zaken op uw brief:
• uw naam en adres
• de datum
• de titel van het ruimtelijk uitvoeringsplan
• uw opmerkingen, bezwaren en adviezen rond het RUP met motivatie
• uw handtekening.

LET WEL: opmerkingen en bezwaren kunnen enkel betrekking hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.
Na het deskundig advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in functie van de gemaakte opmerkingen, bezwaren en adviezen. De gemeenteraad kan dan het plan definitief vaststellen.

De Vlaamse regering en de deputatie kunnen in voorkomend geval de beslissing tot definitieve vaststelling van het plan schorsen. Indien dit besluit niet tijdig wordt geschorst, wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het plan in werking veertien dagen na bekendmaking.

 

Procedure openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

De deputatie van de provincie neemt het initiatief voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het ontwerp van provinciaal RUP wordt door de provincieraad voorlopig vastgesteld. Na voorlopige vaststelling wordt het uitvoeringsplan opgestuurd naar de Vlaamse regering.

Vervolgens wordt het plan gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij iedere burger of vereniging de kans krijgt het plan in te kijken op het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning en op het gemeentehuis/stadhuis van de gemeenten waarop het plan geheel of gedeeltelijk betrekking heeft. Tijdens deze periode kunnen er bezwaren en/of opmerkingen ingediend worden. 

Opmerkingen en/of bezwaren dienen per aangetekende zending verzonden te worden aan  of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Bezwaren en/of opmerkingen kunnen ook uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek afgegeven worden tegen ontvangstbewijs bij elke gemeente waarvan het grondgebied door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of ten dele wordt bestreken.

Vermeld minstens volgende zaken op uw brief:
• uw naam en adres
• de datum
• de titel van het ruimtelijk uitvoeringsplan
• uw opmerkingen, bezwaren en adviezen rond het PRUP met motivatie
• uw handtekening.

LET WEL: opmerkingen en bezwaren kunnen enkel betrekking hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.

De gemeente bezorgt uiterlijk de derde werkdag na het openbaar onderzoek, de ontvangen bezwaren en opmerkingen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Met bezwaren en opmerkingen die laattijdig aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening worden bezorgd, moet geen rekening worden gehouden.

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt gemotiveerd advies uit bij de provincieraad binnen een welbepaalde termijn. Dat advies bevat het integrale advies van de Vlaamse regering. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening de deputatie de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

Wanneer de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de provincieraad.

De provincieraad stelt binnen een welbepaalde termijn, het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast.

Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen, uitgebracht door de aangeduide diensten en overheden, of het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

De definitieve vaststelling van het plan kan echter geen betrekking hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.

Indien het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan niet definitief wordt vastgesteld binnen de wettelijk vastgestelde termijn, vervalt het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling  bezorgd aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse regering kan in voorkomend geval de beslissing tot definitieve vaststelling van het plan schorsen. Indien dit besluit niet tijdig wordt geschorst, wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het plan in werking veertien dagen na bekendmaking.

 

Compensaties bij bestemmingswijziging en erfdienstbaarheden

Als een bestemmingswijziging leidt tot meerwaarde
• planbaten: een heffing na bestemmingswijziging van onbebouwbare grond tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone

Als een bestemmingswijziging leidt tot minderwaarde
• planschade: een vergoeding na bestemmingswijziging van bebouwbare grond tot onbebouwbare grond
• kapitaalschade: een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden
• gebruikersschade: een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden

Als een nieuwe erfdienstbaarheid leidt tot minderwaarde van landbouwgrond
• kapitaalschade: een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden
• gebruikersschade: een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden

Top