stedenbouwkundige inlichtingen

Vastgoedinformatie
De koper van een onroerend goed krijgt via het formulier voor vastgoedinformatie te weten welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn, of er milieuvergunningen zijn afgeleverd, of er recht van voorkoop geldt...
De betrokken notaris vraagt deze informatie op bij de opmaak van de notariële akte.

Stedenbouwkundig uittreksel
Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd.

Stedenbouwkundig attest
Een stedenbouwkundig attest is en document dat op basis van een ingediend plan aangeeft of het geplande project in aanmerking komt voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.
Op het ogenblik dat men wil bouwen of verkavelen moet men alsnog een vergunning aanvragen.

MEER INFO:
RUIMTELIJKE OMGEVING
Stedenbouw, ruimtelijke planning en wonen - Lokaal 01.02
059 24 21 29 - stedenbouw@dehaan.be

Top