U bevindt zich hier: > bouwen & wonen > bouwen > verkaveling

verkavelen

Omschrijving
Men dient over een omgevingsvergunning te beschikken om een perceel bouwgrond op te splitsen in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.

Bijzonderheden
Een verkaveling beschrijft net als een Bijzonder Plan van Aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan waar, wat en hoe mag gebouwd of verbouwd worden. De bepalingen van een verkaveling hebben voorrang op deze van een Bijzonder Plan van Aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.
Bij het aankopen van een perceel of bij het plannen van werken of handelingen neemt u best vooraf contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening die u kan informeren over het eventuele bestaan van verkavelingvoorschriften. Uit de verkavelingsvoorschriften kan immers blijken dat het niet mogelijk is om binnen deze voorschriften het gewenste ontwerp te realiseren.

Hier vindt u meer informatie over:
de procedure voor een verkavelingsaanvraag  
de procedure voor het wijzigen van een reeds vergunde verkaveling
de vervalregeling van toepassing op een omgevingvergunning

. Nuttige website: Het Agentschap Ruimte en Erfgoed

MEER INFO:
RUIMTELIJKE OMGEVING
Stedenbouw, ruimtelijke planning en wonen - Lokaal 01.02
059 24 21 29 - stedenbouw@dehaan.be

Top