landschapselementen

Het gemeentebestuur wil, via een specifieke toelage, het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten en boomrijen (incl. hoogstammige fruitbomen) in de gemeente aanmoedigen. Alle bewoners, wonend in het agrarisch gebied van de gemeente De Haan, komen in aanmerking voor deze betoelaging.
Voor de beplanting wordt geopteerd voor streekeigen soorten. Het aanleggen en onderhouden van poelen wordt eveneens betoelaagd.

 gemeentelijk reglement – betoelaging kleine landschapselementen
 aanvraagformulier (indienen vóór de uitvoering van werken)

 

Top