U bevindt zich hier:

milieuvergunningen

De milieuvergunning doet geen afbreuk aan de bouwvergunning die eventueel tegelijkertijd voor een hinderlijke inrichting wordt aangevraagd. Dat betekent dat de ene vergunning pas rechtsgeldig wordt op het ogenblik dat de andere vergunning is verworven. Zo kan men een gebouw waarvoor men een bouwvergunning heeft, slechts oprichten wanneer men ook de milieuvergunning krijgt.

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen
. inrichting klasse 1 – vergunningsplicht
. inrichting klasse 2 – vergunningsplicht
. inrichting klasse 3 – meldingsplicht

De indeling gebeurt op grond van twee criteria, nl. de aard en de omvang van de inrichting. Een gedetailleerde indelingslijst waarvoor men allemaal een vergunning nodig heeft, kan geraadpleegd worden op de milieudienst.

Procedure
a) inrichting klasse 3
De melding gebeurt vooraleer de inrichting uitgebaat wordt, op een speciaal formulier dat bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeentelijke dossiertaks bedraagt € 25,00.

b) Inrichting klasse 2
De aanvraag voor een tweede klasse-inrichting wordt in zevenvoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Indienen gebeurt bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. U betaalt een dossiertaks van € 61,97 aan AMINAL + € 250,00 aan de gemeente. Eerst onderzoekt de milieudienst of de aanvraag ontvankelijk is en of het dossier volledig is. Daarna wordt gedurende 30 kalenderdagen een openbaar onderzoek georganiseerd, waarvan bericht op een gele affiche wordt aangeplakt aan het gemeentehuis en aan de betrokken inrichting.
Binnen de drie maanden na de ontvankelijk- en volledigverklaring moet het college van burgemeester en schepenen uitspraak doen. De beslissing wordt aan de aanvrager schriftelijk en aan het publiek via aanplakking kenbaar gemaakt. Binnen de 30 kalenderdagen kan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven beroep aangetekend worden bij de deputatie van de provincie. De deputatie moet binnen de 4 maanden uitspraak doen over het beroep.

c) Inrichting klasse 1
De vergunning van een eerste klasse-inrichting wordt in tienvoud aangevraagd bij de deputatie van de provincie. De aanvraag gebeurt bij aangetekend schrijven of tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Adres: Deputatie van de provincie West- Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200  Brugge (Sint-Andries).
Na de ontvankelijk- en volledigverklaring wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek gebeurt niet alleen door aanplakking aan de inrichting en het gemeentehuis maar het wordt ook gepubliceerd in twee dag-of weekbladen. De eigenaars en huurders van gebouwen en gronden binnen een straal van 100 meter rond de inrichting worden persoonlijk verwittigd.
Kosten voor een aanvraag van klasse 1 bedraagt  € 123,95  dossiertaks aan AMINAL + € 500,00, vermeerderd met de kosten van de aangetekende zendingen en de verplichte publicatie in 1 dagblad m.b.t. het openbaar onderzoek.
De Deputatie doet uitspraak binnen een termijn van 4 maanden vanaf de ontvankelijk- en volledigverklaring. Binnen de 30 kalenderdagen kan bij aangetekend schrijven beroep ingesteld worden bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Die doet uitspraak binnen de 5 maanden.

Formulieren voor het melden of aanvragen van Vlaremvergunningen kunnen gratis op de gemeentelijke milieudienst bekomen worden.

Top