natuurvergunningen

Voor sommige activiteiten is in bepaalde gebieden (zoals agrarisch of natuurgebied) een natuurvergunning of melding vereist.  Vooraleer over te gaan tot het wijzigen van bijvoorbeeld poelen, graslanden, bomenrijen, enz. of van reliëf (nivelleringswerken) vraagt u best altijd informatie aan de milieudienst of de technische dienst.
Indien u zeker bent van de te volgen procedure kan er steeds een aanvraag tot natuurvergunning met een voorgeschreven formulier worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Top