aanvullend politiereglement op het wegverkeer

Een aanvullend politiereglement op het wegverkeer regelt alle specifieke voorschriften op de openbare wegen.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze aanvullende reglementen vast te stellen. Voor gewestwegen is eveneens de goedkeuring van de bevoegde minister vereist.
De aanvullende reglementen verkeer worden voorbereid door de dienst Veiligheid en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de gemeenteraad.

 

GEMEENTEWEGEN
01. Gemeentewegen

02. Bebouwde kommen

Art. 430 Het parkeren is verboden in de hierna vermelde straten en wordt aangeduid door het verkeersteken e. 1. Of door een gele onderbroken kantstreep

Art. 430 bis Het parkeren op de hiernavolgende plaatsen wordt voorbehouden voor voertuigen gebruikt voor mindervaliden. De voorbehouden plaatsen worden aangeduid bij middel van het verkeersbord e.9. Aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een mindervalide is afgebeeld

Art. 430 ter Parkeerplaatsen

Art. 430 quater Voorbehouden parkeerruimte

Art. 430 quinto Het parkeren op de hiernavermelde plaatsen wordt uitsluitend voorbehouden voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen en wordt aangeduid bij middel van het verkeersbord e9b

Art. 431 Het beurtelings parkeren is van kracht in de hierna vermelde straten en wordt aangeduid door de verkeerstekens e5 en e7

Art. 431 bis Het parkeren (deels) op de berm of op het trottoir is verplicht in de hierna vermelde straten en wordt aangeduid met wegmarkeringen en de verkeersborden e9e of e9f

Art. 432 Op de volgende voorbehouden plaatsen op de openbare weg is het langer dan acht uur na elkaar parkeren van auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton toegelaten en wordt aangeduid door het verkeersbord e9a met onderbord + 7,5 t

Art. 432 ter Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende wegen en wordt aangeduid door het verkeersbord e3

Art. 433 N.a.v. De zeewijding op pinkstermaandag is het parkeren en het verkeer van voertuigen verboden in de volgende straten

Art. 434 Beperkte parkeertijd (blauwe zone)

Art. 435 Alle verkeer van voertuigen is verboden op de hierna vermelde plaatsen en dit wordt aangeduid door het verkeersteken c 3

Art. 435 ter Alle verkeer van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa, is verboden in de volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer

Art. 435 quater Alle verkeer van voertuigen en slepen waarvan de lengte - lading inbegrepen - langer is dan 8 meter, is verboden in volgende straten en wordt aangeduid door verkeersbord c25

Art. 435 quinquies Het verkeer van bromfietsen klasse b buiten de bebouwde kom is verboden

Art. 435 sexies. - Alle verkeer van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa, uitgezonderd plaatselijke bediening, is verboden

Art. 436 Het verhoogd middengedeelte van het marktplein van de deelgemeente wenduine is als speelplein ingericht

Art. 437 Het verkeer van alle voertuigen is verboden in volgende straten en wordt aangeduid door de verkeersborden c 1 en f 19

Art. 437 bis Het verkeer van ruiters en bespannen voertuigen is verboden in volgende straten en wordt aangeduid door de verkeersborden c15 en c13

Art. 437 ter Alle verkeer van voertuigen is verboden in volgende straten (aangeduid door verkeersborden C1 en F19), met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A (aangeduid met onderborden M3 en M5)

Art. 438 Alle verkeer van voertuigen is verboden in volgende straten - uitgezonderd plaatselijk verkeer - en wordt aan-geduid door verkeersbord c3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer"

Art.438bis – In volgende zones is alle toegang, in beide richtingen, verboden voor iedere bestuurder - uitgezonderd plaatselijk verkeer

Art. 439 Er wordt een snelheidsbeperking toegepast in navolgende straten en deze maatregel zal worden aangeduid door het verkeersbord c43

Art. 439 bis Zone 30 - schoolomgevingen

Art. 440 Voorrang de bestuurders die de volgende wegen berijden hebben voorrang op

Art. 441 Op de hiernavolgende plaatsen is het verplicht rondgaand verkeer van kracht en dit wordt aangeduid door het verkeersteken d.5.

Art 441 bis Op de hiernavolgende plaatsen is het verkeer verplicht de door de pijl aangeduide richting te volgen en dit wordt aangeduid door het verkeersteken d1

Art. 442 Voetgangers - op volgende wegen worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht

Art. 442 bis Verhoogde inrichtingen op volgende wegen worden verhoogde inrichtingen aangebracht, aangeduid door de verkeersborden a14 en/of f87

Art. 442 ter Voetgangerszone - op de hiernavolgende plaatsen is een voetgangerszone ingericht

Art. 443 fietspaden

Art. 443 bis Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen

Art. 444 Wegmarkeringen - overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden, worden aangebracht op volgende wegen

Art. 444 bis Inhaalverbod op volgende plaatsen is het verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen - aangeduid door het verkeersbord c35

 

BEBOUWDE KOM
Art. 445 De grenzen van volgende bebouwde kommen worden vastgesteld als volgt en aangeduid door de verkeersborden f1 en f3

Art. 447 De grenzen van volgende bebouwde kommen worden vastgesteld als volgt en aangeduid door de verkeersborden f1 en f3

Art. 448 Parkeren voertuigen + 7,5 ton

Art. 449 Naar aanleiding van manifestaties is parkeren verboden in de hierna vermelde straten of gedeelten van straten en wordt aangeduid door zoneborden met het verkeersteken e.1. + aanduiding manifestaties & datum

 

GEWESTWEGEN
03. Gewestwegen

04. Gewestwegen bijlage

Art. 450 Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende wegen en wordt aangeduid door het verkeersteken e3

Art. 451 Het parkeren is verboden in de hiernavermelde straten, en wordt aangeduid door het verkeersteken e. 1. Of door een onderbroken gele kantstreep

Art. 451 bis Het parkeren op de hiernavolgende plaatsen wordt voorbehouden voor voertuigen door minder-validen en de voorbehouden plaatsen worden aangeduid bij middel van het verkeersbord e.9., aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een minder-valide is afgebeeld

Art. 451 ter Op navolgende plaatsen zullen parkeerplaatsen, afgebakend door witte markeringen, worden ingericht

Art. 451 quater Het parkeren op de hiernavolgende plaatsen wordt uitsluitend voorbehouden voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen en wordt aangeduid bij middel van het verkeersbord e 9 b

Art. 451 quinto Voorbehouden parkeerruimte

Art. 452 Een woonerf is van kracht op de hierna vermelde plaatsen

Art. 453 Binnen de bebouwde kom is het langer dan acht uur na elkaar parkeren van auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton toegelaten op volgende plaatsen op de openbare weg

Art. 454 Zeedijken

Art. 455 Alle verkeer van voertuigen wordt verboden in volgende straten, en wordt aangeduid door het verkeersteken c.1. En f.19

Art 455 bis Alle verkeer van voertuigen is verboden in volgende straten (aangeduid door verkeersborden c1 en f19), met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse a (aangeduid met onderborden m3 en m5)

Art. 456 Alle verkeer van voertuigen is verboden op de hiernavermelde plaatsen en dit wordt aangeduid door het verkeersteken nr. C. 3. Eventueel met onderbord, en deze tekens worden alleen geplaatst tijdens de periodes waarin zij van toepassing zijn

Art 456 bis Het verkeer van ruiters en bespannen voertuigen is verboden

Art. 457 Beperkte parkeertijd (blauwe zone)

Art. 458 Er wordt een snelheidsbeperking toegepast in volgende straten, die zal worden aangeduid door het verkeersbord c43

Art. 459 De bestuurders die de volgende wegen berijden hebben voorrang op de bestuurders die uit de zijwegen komen

Art 459 bis Op de hiernavolgende plaatsen is het verplicht rondgaand verkeer van kracht en wordt aangevuld door het verkeersbord d.5

Art. 460 Op de volgende wegen worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht

Art. 460 bis Verhoogde inrichtingen op volgende wegen worden verhoogde inrichtingen aangebracht, aangeduid door de verkeersborden a14 en/of f87

Art. 460 ter Oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige bromfietsen

Art. 461 Wegmarkeringen - overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden worden aangebracht op volgende wegen

Art. 461 bis Op volgende plaatsen is het verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen en wordt aangeduid door het verkeersbord c35

www.wegcode.be/index.php

Top