U bevindt zich hier: > bekendmakingen

10-06-2018 - 10-07-2018: RUIMTELIJKE OMGEVING – bekendmaking openbaar onderzoek betreffende een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning

RUIMTELIJKE OMGEVING – bekendmaking openbaar onderzoek betreffende een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-06-2018 tot en met 10-07-2018 – Molendreef 47, 8421 De Haan – uitbreiden van een woonhuis en het wijzigen van het aantal woongelegenheden

Aanvrager: de heer BRAECKMAN Mats en mevrouw PUYSTJENS Evelyne, Damse Vaart-Zuid 76, 8310 Brugge; hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven betreft het een aanvraag voor het uitbreiden van een woonhuis en het wijzigen van het aantal woongelegenheden

De aanvraag heeft als adres Molendreef 47, 8421 De Haan

Vooraleer het college van burgemeester en schepenen van De Haan een beslissing neemt, wordt het aanvraagdossier ter inzage gelegd van 11 juni 2018 tot en met 10 juli 2018 aan de infobalie van de dienst Ruimtelijke Ordening op de 1e verdieping van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan. De infobalie is open voor het publiek tijdens de werkdagen van 9 tot 11u45, ’s zaterdags uitgezonderd.

U kunt het aanvraagdossier eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2018012223. 

Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen eventuele opmerkingen en/of bezwaren met betrekking tot het aanvraagdossier worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (stedenbouw@dehaan.be) of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek .

 

Top