U bevindt zich hier: > bekendmakingen

RUIMTELIJKE OMGEVING – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De heer Bart VAN BIERVLIET, Watergangstraat 9, 8420 De Haan, heeft een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven betreft het een aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, en het regulariseren van een berging (afdak).

De aanvraag heeft als adres Watergangstraat 9.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juni 2018 beslist de omgevingsvergunning te verlenen.

De beslissing ligt ter inzage aan de infobalie van de dienst Ruimtelijke Ordening op de 1e verdieping van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24 te 8420 De Haan.  De infobalie is open voor het publiek tijdens de werkdagen van 9u00 tot 11u45, ’s zaterdags uitgezonderd.

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be onder het dossiernummer OMV_2018000646.  Aanmelden op deze website kan met uw eID of via een token.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepsschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries).

U kunt ook beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dit niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepsschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van De Haan.

 

Vermeld in uw beroepsschrift het volgende:

Uw naam en adres en het feit dat u beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- het dossiernummer OMV_2018000646;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer (IBAN) BE21 0910 1313 1203 – (BIC) GKCCBEBB ten gunste van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries) met als referentie ‘OMV_2018000646 – beroep - De Haan - aangevuld met naam aanvrager of beroeper’ en voeg het betalingsbewijs toe aan het beroepsschrift.

De tekst waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

Top